+91–2692–288300     root@ncdfi.coop

Board of Directors

Shri Mangal Jit Rai Chairman, NCDFI

Sikkim

Shri Sangram Chaudhary

NDDB Nominee

Shri Rasik Parmar

Chhattisgarh

Shri Rupeng Patidar

Rajasthan

Shri Sukhjinder Singh Mavi

Punjab

Shri Rajesh N Parjane

Maharashtra

Shri Kallada Ramesh

Kerala

Shri Satya Brata Bose

West Assam

Shri AC Sinha

Jharkhand

Shri K C Supekar

Ex-Officio Member