+91–2692–288300     root@ncdfi.coop

Board of Directors

Shri Mangal Jit Rai Chairman, NCDFI

Sikkim

Shri Vinayakrao D Patil

Maharashtra

Shri Jethabhai Patel

Gujarat

Shri Annasaheb Shankar Jolle

Karnataka

Shri Manjit Singh Brar

Punjab

Shri Rasik Parmar

Chhattisgarh

Shri B S Khanna

Jharkhand

Shri E Sarangapani

Pondicherry

Shri Sangram Chaudhary

NDDB Nominee

Shri K C Supekar

Ex-Officio Member