+91–2692–288300     root@ncdfi.coop

Board of Directors

Dr. Mangal Jit Rai

Chairman, NCDFI

Shri Meenesh Shah

Chairman, NDDB

Shri Shamalbhai B Patel

Gujarat

Shri Balachandra L Jarkiholi

Karnataka

Shri K S Mani

Kerala

Shri Randhir Singh

Haryana

Shri Venkatrao Nadagouda

Karnataka

Shri Rajesh Parjane

Maharashtra

Shri Satya Brata Bose

West Assam

Shri Srinivas Sajja

MD, NCDFI